معرفی کتاب معنای زندگی از ویل دورانت معرفی کتاب معنای زندگی از ویل دورانت

معرفی کتاب معنای زندگی از ویل دورانت

معرفی کتاب معنای زندگی از ویل دورانت

در پاییز سال ۱۹۳۰ ویل دورانت خارج از خانه اش در لیک هال،نیویورک در حال شن کش کردن برگ های خشک بود. در حالی که ویل دورانت مشغول شن کشی کردن بود،مرد خوش لباسی به او نزدیک شد و گفت که قصد خودکشی کردن دارد، مگر اینکه فیلسوف دلیل ارزشمندی دال بر انصراف او ارائه دهد. در حالی که دورانت فرصتی برای فلسلفه بافی در این زمینه را نداشت ، کوشید به آن مرد دلایلی برای ادامه حیاتش بدهد …

پس از این جریان ویل دورانت قلم بدست گرفت و نامه ای نوشت ،با توسلی شاعرانه و فلسفی از نظر سوالاتی که مطرح کرد و آن نامه را به یکصدنفر ارسال کرد و آنها را نه فقط برای پاسخ به پرسش بنیادین درباره معنای زندگی(به صورت انتزاعی) بلکه برای بیان اینکه آیا هر یک(به طور اختصاصی) در زندگی شخصی خودشان معنا،مقصود و موفقیتی یافته اند به چالش کشید. ویل دورانت در این کتاب یک تیم رویایی واقعی برای حمایت از بازیگران خودش ساخته است که هم ژرف اندیش و هم گوناگون هستند.قطعا یکی از این افراد (اگر نگوییم خود دورانت چیزی برای ارائه به شما دارد ، که در زندگی کمکتان خواهد کرد .

چنین گروه هایی از شعرا ،فلاسفه،مقدسین،محکومین(زندانیان) ورزشکاران،برندگان جوایز نوبل، اساتید دانشگاه ، روان شناسان،بازیگران،موسیقیدانان و رهبران هرگز پیش از این ، یا از این زمان تاکنون ،چنین سوال عمیقی را به طور دسته جمعی بررسی نکرده اند. این کتاب،کتابی است که همواره باید در کتابخانه ما باشد، چرا که این کتاب مسئل مهمی را روشن می کند و امید را از نو در دلها زنده می کندو با پاسخ هایی مثبت و موید زندگی به سوال بزرگ و فلسفی <<معنای زندگی چیست؟>> به اوج خود می رسد. شاید همان طور که دورانت می ترسید، صرف یک کتاب ،حتی وقتی در دستهای یک انسان ستم دیده و زیر پا له شده قرار بگیرد، احتمال خودکشی او را کاهش ندهد و زندگی اش را روشن نکند. ولی شاید هم امتحانش ضرری نداشته باشد.

معرفی کتاب معنای زندگی از ویل دورانت

در پاییز سال ۱۹۳۰ ویل دورانت خارج از خانه اش در لیک هال،نیویورک در حال شن کش کردن برگ های خسک بود. در حالی که ویل دورانت مشغول شن کشی کردن بود،مرد خوش لباسی به او نزدیک شد و گفت که قصد خودکشی کردن دارد، مگر اینکه فیلسوف دلیل ارزشمندی دال بر انصراف او ارائه دهد. در حالی که دورانت فرصتی برای فلسلفه بافی در این زمینه را نداشت ، کوشید به ان مرد دلایلی برای ادامه حیاتش بدهد …

پس از این جریان ویل دورانت قلم بدست گرفت و نامه ای نوشت با توسلی شاعرانه و فلسفی از نظر سوالاتی که مطرح کرد و آن نامه را به صدنفر ارسال کرد و آنها را نه فقط برای پاسخ به پرسش بنیادین درباره معنای زندگی(به صورت انتزاعی) بلکه برای بیان اینکه ایا هر یک(به طور اختصاصی ) در زندگی شخصی خودشان معنا،مقصود و موفقیتی یافته اند به چالش کشید. ویل دورانت در این کتاب یک تیم رویایی واقعی برای حمایت از بازیگران خودش ساخته است که هم ژرف اندیش و هم گوناگون هستند.قطعا یکی از این افراد (اگر نگوییم خود دورانت چیزی برای ارائه به شما دارد ، که در زندگی کمکتان خواهد کرد .

چنین گروه هایی از شعرا ،فلاسفه،مقدسین،محکومین(زندانیان) ورزشکاران،برندگان جوایز نوبل، اساتید دانشگاه ، روان شناسان،بازیگران،موسیقیدانان و رهبران هرگز پیش از این ، یا از این زمان تاکنون ،چنین سوال عمیقی را به طور دسته جمعی بررسی نکرده اند. این کتاب،کتابی است که همواره باید در کتابخانه ما باشد، چرا که این کتاب مسئل مهمی را روشن می کند و امید را از نو در دلها زنده می کندو با پاسخ هایی مثبت و موید زندگی به سوال بزرگ و فلسفی <<معنای زندگی چیست؟>> به اوج خود می رسد. شاید همان طور که دورانت می ترسید، صرف یک کتاب ،حتی وقتی در دستهای یک انسان ستم دیده و زیر پا له شده قرار بگیرد، احتمال خودکشی او را کاهش ندهد و زندگی اش را روشن نکند. ولی شاید هم امتحانش ضرری نداشته باشد.

مقالات مرتبط

پاسخ